15.jpg

Laatste Nieuws

 

Letop

Ringen van derden 8-1-2016

Er zijn diverse leveranciers/producenten die vogelringen aanbieden. Ook in aluminium uitvoering en in de voorgeschreven COM-kleuren. Wij wijzen er met klem op dat deze ringen geen enkele officiële status hebben en alleen bruikbaar zijn voor uw eigen administratie. Ze zijn niet dus niet toegestaan voor tentoonstellingen e.d. Bij gebruik t.b.v. vogels van beschermde (inheemse) soorten kunt u zelfs lelijk in de problemen komen. Deze ringen mogen namelijk alleen door erkende organisaties (waaronder de NBvV) geleverd worden!

 Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV 21-1-2016

Geslaagde proeve van bekwaamheid
Samen hebben de Algemene en Nederlandse Bond getekend voor de organisatie van het eerste Nederlands Kampioenschap Zang- en Siervogels en daarmee is gelijk een eerste proeve van bekwaamheid afgelegd als het gaat om de samenwerking tussen beide bonden. Een uitgebreide evaluatie moet nog plaatsvinden, maar duidelijk is nu al dat deze proeve ruimschoots geslaagd is en smaakt naar meer.

Tijdens Vogel 2106 zijn er twee bijeenkomsten geweest;
Allereerst werd in een bijeenkomst van de keurmeesters teruggekeken op de keurdag. Conclusie: een goede samenwerking tussen de keurmeesters van beide organisaties. Er was slechts sprake van kleine opstartproblemen, die snel opgelost bleken te zijn. Grote tevredenheid overheerste. Nu verregaande samenwerking en mogelijk samengaan nabij komt, zal ook gekeken moeten worden naar vervolgstappen op keurtechnisch gebied. Daartoe wordt een enquête uitgezet onder de keurmeesters van beide organisaties. De vragen hebben betrekking op keurtechnische aspecten en scholingsvraagstukken. Daarbij moet ook gedacht worden aan het gezamenlijk creëren van een nieuwe opleiding voor keurmeesters. De uitslag is alleen bedoeld voor verdere uitwerking van beleid van zowel de keurmeestervereniging als het bestuur.

Ook is al voorzichtig gekeken naar de realisatie van editie 2017 van het Nederlands Kampioenschap. Ook dan zal worden uitgegaan van het vraagprogramma en de keurrichtlijnen van de NBvV. Dit geldt als basis, maar vervolgens wordt ook gekeken naar verschillen die bestaan met de richtlijnen van de ANBvV. Bezien zal worden wat het meest praktisch en doeltreffend kan zijn.

De tweede bijeenkomst betrof een overleg van de Projectgroep. Deze houdt zich bezig met het bekijken van de mogelijkheden tot verregaande samenwerking en zo mogelijk samen verder gaan van beide bonden. Belangrijkste onderwerp op de agenda aldaar was het rapport van conclusies en aanbevelingen dat naar de overlegorganen en besturen van beide organisaties zal gaan. In feite was het de derde keer dat over een en ander werd gesproken en ook hier was de conclusie dat het verloop zeer positief was. In het rapport werden nog enige, voornamelijk tekstuele, veranderingen aangebracht, maar de hoofdlijn bleef zoals hij was, namelijk samengaan is goed mogelijk. Daarbij doet de commissie dan wel een 20-tal dringende aanbevelingen aan het bestuur. Zeg maar punten waar in elk geval besluitvorming over dient plaats te vinden. De belangrijkste taak van de Projectgroep is daarmee afgerond. Dit rapport zal nu allereerst begin februari in Bondsraad (NBvV) en Raad van Advies (ANBvV) worden gebracht teneinde hen de gelegenheid te bieden zich over een en ander uit te spreken. Vervolgens gaat het document dan richting besturen, die het met hun conclusie op 21 mei 2016 zullen voorleggen aan Algemene Vergadering (NBvV) en Bondscongres (ANBvV). Daar moet dan het finale besluit vallen.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief zomer 2015 Nieuwe transportkooitjes

Het bestuur van C.O.M. Nederland heeft besloten  om met ingang van de komende Wereldtentoonstelling,  die in januari 2016 in Porto wordt georganiseerd, alle ingezonden vogels tot en met de grootte van een Agapornis niet meer te vervoeren in transportkisten van hout of ander materiaal. Dit betreffen dan zowel de transportkisten en kooitjes die eigendom zijn van C.O.M. Nederland als van transportkisten en kooitjes die eigendom zijn van de inzender.
Alleen vogelsoorten die groter zijn dan een Agapornis worden in 2016 nog op de gebruikelijke wijze vervoerd.

Deze maatregel wordt genomen om zowel ARBO technische regels als in het kader van dierenwelzijn.

Als vervanger voor het van transport van kleine vogelsoorten is gekozen voor een kunststof transportkooitje met de afmetingen 14 cm hoog, 11 cm. breed en 20 cm diep. Dit kooitje is aan de achterzijde voorzien van twee kunststof bakjes waarin zaad en water kan worden aangebracht. Deze achterzijde sluit zodanig dat deze twee bakjes bereikbaar zijn zonder dat de vogel ontsnapt. In het transportkooitje is een zitstok aangebracht. De voorzijde is uitgevoerd in een kunststof front dat uit het transportkooitje kan worden geschoven om de vogel in het kooitje te plaatsen en is voorzien van ventilatieopeningen.

Het transportkooitje wordt oorspronkelijk geleverd door de Italiaanse firma 2GR, Via Verzelloni 14, 42015 Corregio (RE), Italië en heeft het typenummer A 244.
Uitgangspunt daarbij is dat de inzenders deze transportkooitjes zelf aanschaffen.
COM Nederland schaft deze niet aan en stelt deze transportkooitjes dus niet beschikbaar.
COM Nederland zorgt wel voor de benodigde transportrekken.

In het najaar zullen deze transportkooitjes leverbaar zijn o.a.via:
Wim van de Lustgraaf  Distelvink 19  3906 AM  VEENENDAAL
Fa. Heesakkers  Kampweg 110a  5469 EX  KELDONK 

Het bestuur van C.O.M. Nederland

 

 

Het nieuwe vraagprogramma voor 2015-2019 is uit

Nieuw vraagprogramma NBvV 2014-2019

  • Het nieuwe vraagprogramma gaat pas in bij het keurseizoen 2015-2016, voor het keurseizoen 2014-2015 gelden nog de oude klassenummers in kolom A van het gereviseerde programma.
  • Het Excel bestand bestaat uit meerdere werkbladen. Via de “tabs” onderaan in het Excel scherm kunt u navigeren naar de diverse werkbladen c.q. tabbladen.
  • In de werkbladen is met kleuren aangegeven wat de wijzigingen zijn t.o.v. het huidige vraagprogramma.
  • De diverse werkbladen van het Excel-bestand zijn meestal niet geschikt uitgeprint te worden. Printen van het bestand wordt afgeraden omdat dit erg veel papier kost en bovendien veelal een onoverzichtelijk resultaat oplevert.
  • Het vraagprogramma is helaas nog niet geheel compleet, hoofdstuk 21 (Agaporniden) is nog in bewerking. Zodra dit afgerond is zal op deze plaats een nieuwe versie gepubliceerd worden.
  • Download hier het nieuwe vraagprogramma

Besluit Houders van Dieren in werking

1 juli 2014

Op 1 juli treedt het Besluit Houders van Dieren in werking. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zo moet een verkoper van een dier voortaan verplicht schriftelijke informatie meegeven aan de nieuwe eigenaar. Deze informatie moet in elk geval ingaan op verzorging, huisvesting, gedrag en de kosten die met het houden van het dier gemoeid zijn. Hiermee wordt de nieuwe eigenaar geholpen om het dier goed te verzorgen. De Huisdierenbijsluiters van het LICG zijn daarvoor bij uitstek geschikt: ze bevatten alle wettelijk verplichte informatie en zijn gratis te gebruiken. Als u een nieuw dier gaat aanschaffen, let er dan op dat de verkoper u deze schriftelijke informatie meegeeft!

Leeftijd waarop dieren bij de moeder weg mogen

In het Besluit Houders van Dieren zijn ook regels vastgelegd voor de leeftijd waarop dieren van hun moeder gescheiden mogen worden. Voor hond en kat is dat net als vroeger vanaf 7 weken. Voor konijnen is de leeftijd opgetrokken naar 6 weken. Alleen wanneer jonge konijnen direct in een groep met soortgenoten worden gehuisvest of op het bedrijf blijven waar ze geboren zijn tot ze 6 weken oud zijn, mogen ze vanaf 4 weken bij de moeder worden weggehaald. Voor papegaaien en parkieten is de leeftijd waarop de jongen bij de moeder weg mogen per soort vastgelegd in een aparte bijlage. Enkele voorbeelden: voor de grijze roodstaartpapegaai is dat vanaf 103 dagen, de geelvoorhoofdamazone mag vanaf 89 dagen bij de moeder weg en de grasparkiet al vanaf 43 dagen.

Eisen van Vakbekwaamheid

Als u een dier gaat aanschaffen bij bijvoorbeeld een bedrijfsmatige fokker, asiel of dierenspeciaalzaak, moet er vanaf 1 juli 2015 in ieder geval een beheerder zijn die een bewijs van vakbekwaamheid heeft voor de diergroep waar het over gaat.  De diergroepen worden als volgt ingedeeld: Hond & Kat, Overige zoogdieren, Vogels, Vissen, Herpeten (Reptielen en Amfibieën). Wie een bewijs van vakbekwaamheid voor vogels heeft, mag dus niet zomaar met reptielen gaan werken.

Overige zaken

Verdere belangrijke zaken zijn het verbod om dieren te verkopen aan personen onder de leeftijd van 16 jaar en het verbod om dieren in de etalageruimte te zetten.

Het nieuwe besluit bevat bovendien de verplichting om dieren goed te socialiseren. Wie jonge dieren huisvest tijdens de gevoelige periode voor socialisatie, moet ervoor zorgen dat ze kennis kunnen maken met mensen en relevante andere diersoorten en aan houderijomstandigheden en dat ze soorteigen gedrag kunnen leren en uitvoeren. Ook dit is iets waar u als koper op kunt letten bij het vinden van een betrouwbaar verkoopadres.

Het nieuwe besluit kunt u in zijn geheel hier terugvinden. Wilt u meer informatie over waar u op moet letten bij het aanschaffen van een huisdier? Kijk dan ook eens bij onze Praktische documenten over Aanschaf: Het aanschaffen van een huisdier, De aanschaf van een hond, De aanschaf van een kat, De aanschaf van een konijn, De aanschaf van een knaagdier.

 

 

Het voortbestaan van onze hobby staat op het spel!

Lees onderstaand artikel en draag je steentje bij !

Enquête over het economische belang van de liefhebberij.
De commissie Dierenwelzijn en Wetgeving houdt een enquête met als doel zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het belang van de vogelliefhebberij voor de Nederlandse economie. We roepen u allemaal op deze enquête ook in te vullen. Het is ook uw belang dat we hierover zoveel mogelijk met onderbouwde cijfers kunnen komen. Dit is nodig om een zo goed mogelijke positie in te kunnen nemen bij gesprekken met de overheid over mogelijke toekomstige beleidsvoornemens. Daarvoor is o.a. nodig dat wij onzre argumentatie kunnen onderbouwen met cijfers over het economische belang van onze liefhebberij.

U vindt de enquête via de volgende link:
https://www.enquetesmaken.com/s/5279d10

Invullen van de enquête kost u maar een paar minuten tijd. Mogen we op uw medewerking rekenen?

Hoe kunnen we de overheid overtuigen dat wij serieuze en verantwoordelijke vogelliefhebbers met kennis van zaken zijn?

Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels is mede gericht op een voor die vogels verantwoorde huisvesting en verzorging. Bepalend hiervoor is het aanwezig zijn van voldoende ruimte voor de vogels om zoveel mogelijk een natuurlijk gedrag mogelijk te maken zonder aanwezigheid van mogelijke stressfactoren. 
Daarnaast heeft een kooi- of volièrevogel verzorging nodig in de vorm van voedsel, maar ook hygiënische voorwaarden om zoveel mogelijk ziekten te voorkomen.

De grootte van de huisvesting wordt mede bepaald door de grootte van de vogel en haar natuurlijke gedrag. De voeding is ook niet voor alle vogels dezelfde. Hierdoor kan er geen uniforme huisvesting- of verzorgingsnorm worden opgesteld. Gelet op de grote verscheidenheid aan vogelsoorten zullen diverse afzonderlijke normen opgesteld kunnen worden.

Medio 2013 wordt de nieuwe Wet Dieren van kracht. Aan deze wet zullen diverse besluiten en ministeriele regelingen worden gehangen. In sommige gevallen ( b.v. Besluit Gezelschapsdieren) worden ook eisen gesteld aan gezelschapsdieren die hobbymatig worden gehouden. Hiertoe worden onder anderen ook regels opgenomen voor het huisvesten en verzorgen van gezelschapsdieren.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wil vanuit haar eigen beleid en haar mogelijkheid om zelfregulerend op te treden komen tot het vastleggen van huisvestingsnormen en verzorgingsnormen
van in eerste instantie de meest algemene door haar leden gehouden vogelsoorten. Later zullen de normen van minder algemene soorten worden vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is gebruik te maken van de praktijkervaring van haar leden.

Om dit te realiseren is als hulpmiddel een vragenlijst opgesteld.
Graag willen we u vragen deze vragenlijst in te vullen voor een vogelsoort die u zelf houdt en verzorgt en of mee fokt. U kunt van meerdere vogelsoorten een afzonderlijke lijst invullen.
De antwoorden op de vragen zullen door de Commissie Dierenwelzijn worden omgezet in een artikel dat geplaatst wordt in een databank. Het doel is om op deze wijze te komen tot huisvesting- en verzorgingsnormen die voor alle leden van de bond digitaal toegankelijk zijn.
Graag rekenen we op uw medewerking.

De vragenlijst is HIER te downloaden.

Het welzijn van onze vogels.

De Nederlandse en Europese wet- en regelgeving ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van dieren is voortdurend aan aanpassingen onderhevig. Veelal gaat het dan om bepalingen die betrekking hebben op het beroepsmatig houden van dieren. Toch komen in de diverse wetten en regelingen bepalingen voor die direct en soms indirect betrekking hebben op de wijze waarop wij als vogelliefhebbers hobbymatig onze volière- en kooivogels houden.

Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de invulling van diverse aspecten uit de van kracht zijnde regelgeving treedt de bond zoveel als mogelijk adviserend, reguleren en controlerend naar haar leden toe op.
Een eerste aanzet daartoe is het vernieuwen en uitbreiden van haar statutaire doelstelling ten aanzien van het dierenwelzijn bij het houden van volière- en kooivogels als gezelschapdieren.

Het resultaat is een reglement waarin het beleid van de bond is vastgelegd. Aan dit reglement is een uitvoeringsbesluit toegevoegd. In dit besluit is aangegeven hoe vanuit de bond invulling wordt gegeven op het bondsbeleid.
Het uitgangspunt blijft de eigen verantwoordelijkheid die de leden vanuit de geldende wet- en regelgeving hebben ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van de volière- en kooivogels die zij houden.

De implementatie van het bondsbeleid ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- en kooivogels en het hobbymatig en duurzaam houden, fokken, tentoonstellen, aankoop en verkoop van vogels is opgedragen aan de Commissie Dierenwelzijn NBvV. De commissie is bereikbaar via het adres van het bondsbureau of per email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Download hier het:
Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels

En het:
Uitvoeringsbesluit van het Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels

 

Nieuws vanuit de NBVV

 Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV 

 

Vergeten te ringen?

Een vogel vergeten te ringen, die wel geringd moet worden b.v. Europese cultuurvogels.
In de praktijk komt het voor dat u vergeet een vogel te ringen, die wel geringd moet worden, of dat de vogel de ring verliest. U bent dan formeel in overtreding. Het probleem is evenwel op te lossen.
Ga naar de plaatselijke politie en laat een proces-verbaal opmaken; ze komen dan bij u kijken of alles er bonafide uitziet. Ook is bekend dat bij verlies van een ring een verklaring is ontvangen op basis van een eigen verklaring, die "naar waarheid" is ondertekend. In de eigen verklaring wordt dan wel de herkomst van het jong aangegeven door vermelding van de kweeknummers op de ring.
Dat proces-verbaal stuurt u met het formulier dat u hieronder kunt downloaden naar de dienst Regelingen van LNV. U ontvangt dan tegen betaling voor 5 jaar een ontheffing.
U kunt hier het formulier downloaden http://www.nbvv.nl/nieuws/download/aanvraag_bezitsontheffing_invulbaar.pdf.
Wijzen er op, dat op het formulier nog het oude adres staat van CITES; u moet uw correspondentie richten tot:
Dienst regelingen/CITES,
postbus 19530,
2500 CM Den Haag